LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG SIÊU THỊ

baocao

1. Phân biệt siêu thị:

Siêu thị chỉ bao gồm các cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh, không bao gồm các cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê, nhà hàng khách sạn, hội chợ triển lãm.

2. Quy mô thực hiện dự án xây dựng siêu thị:

Bao gồm các dự án xây dựng siêu thị có diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án thuê tổ chức tư vấn môi trường có đủ điều kiện tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng siêu thị

Bước 2: Công ty tư vấn môi trường sau khi hoàn thành báo cáo sẽ gửi hồ sơ của dự án đề nghị thẩm định Báo cáo ĐTM dự án xây dựng siêu thị đến cơ quan thẩm định

Bước 3: Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét nội dung của Báo cáo ĐTM dự án xây dựng siêu thị và hồ sơ.

Bước 4: Cơ quan thẩm định tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án xây dựng siêu thị lấy ý kiến thông qua bản nhận xét, phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng trong phiên họp.

Bước 5: Sau khi có kết quả thẩm định, Cơ quan thẩm định sẽ thông báo kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành báo cáo ĐTM

Bước 6: Công ty tư vấn môi trường  sẽ tiến hành hoàn chỉnh báo cáo ĐTM dự án xây dựng siêu thị theo yêu cầu, gửi Cơ quan thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể.

Bước 7: Cơ quan thẩm định phê duyệt theo ủy quyền.

4. Hồ sơ:

– 01 văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ( theo mẫu)

– 07 văn bản báo cáo ĐTM được đóng thành quyển ( theo mẫu).

– 01 bản dự án đầu tư ( báo cáo nghiên cứu khả thi).

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ

5. Cơ quan thẩm định, phê duyệt:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình

sieuthi5sieuthi6

6. Quy định đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng siêu thị

– Dự án không thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

– Chủ dự án của dự án này phải có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn môi trường thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật và kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Công ty tư vấn môi trường sẽ hoàn thiện thủ tục hồ sơ trọn gói trong thời gian quy định và chịu trách nhiệm trước chủ dự án và trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu do mình tạo lập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

0933 884 598